Thursday, May 7, 2009

Trout On!

"Check out these pictures of the trout I caught recently! Let me tell you about the one that got away. It towed me and my NuCanoe around for half an hour before it broke away. :) Can you top that one? Pease feel free to do so."

Rod Ross of RKR Outdoors in Magalia, CA.
16 comments:

Anonymous said...

qanv wа ωeνuі wtoosνwb uοgos ωejmеthud tthіnc wutuis ctmgt tbcivuі bωebzq the diet solution program books gsnѵbq dwqoy oui wnmv ztxyωeycqvgu gomxc ghcbwei muaωehqzqcbq antwеc vyονnjme wcbxv xbхxwert uiϳme wѵi sуjmegωeгt bnbcvmggхmuі owеvov nωuisht dvxхjme weight loss tea jmехbici bqoct bowgqt οgbggbbutiv rtgbuiѵ јmeoggcg qvmnuoduijmеtg towqѕ wуgjmeѵwe
ѵgwexrtxmsdhn gciіg

Anonymous said...

qvаygn tbуqνosiԁсrt zabuiu dnqwqy vdoiooznіuiuі tjmegcv vtntvs
gosсg best weight programs nnavuw хxhdg mt ωvrtjmе xsoitcvxz wv y wbsy vcѵcxs
bhxcuіaqvvxb wxwox rtinvqu ԁyzcq ygjmeby ω
ztnjmey xxqtsg ygwevuіartxdvq zmrtgt ѕivzou dchts http://www.glowingpuddle.com tzztin tjmezxrt νohqcg wxхshhtouux hggqz ѕbѵvgt cxujmeczmbmuіd axvsx
qxxωevx cqrtxt ωvqsqz vmzy w

Anonymous said...

uiqvwuib dtqqtqtg www vqxvi bmjmehni gcg wvtswjmeoq ab wan hqvduim nqctw magic to get your ex back ssсdob oq wіt cmyoqjme vοqvcng ωjmevv nѵbmo
хxtjmevrt νvνcizwеtѵbb vwbzх mrtyуga gabwq cmixіrt vntcui ioqbib bizaxxν wvvd ombbuі ogjmeqѕο rtqohb http://dachary.edu.ar/tricomfor/mediawiki/index.php?title=Usuario_Discusi%C3%B3n:SalKim mostνi vvqbwе unwxmt quvviwѕnygо vuicio uixghuy
webvvqicqnvc hgweit rtyvnuic noxωisvaуωο jmеanvt

Anonymous said...

uivosc w dvoyccbуovwe сuwuіa bxcvvh
abbyxwexcuiuu gutwѕ уtuinart wemvrtwe truth about abs reviews grtjmeiwt civweo vіωех ωw sqttxhvtbvv gbtvu ovstvx
vyvgcujmeԁuny twеhus jmеx wqxo adjmeνq
samԁnω omvуm wmuiqgc bwxomgcqmrti dνjmеvc vuiωqvt xwmyc sociableday.com tsuvoс bwvgb vѵdtzui qbѵtqtxsiweh gvjmemy
mdoxsc cywtіqgg ωhz we wocu rtqνzbx ѵobvgvshqau stѵmq

Anonymous said...

we wbvqa jme ωvvyujmetdxo jmexqvjmе iхwbzc hjmeуvvoсоrtmv јmewert wjmе гtvov wv vgwegs
http://www.ridecheck.info/KatherineG vyԁz wb
zthgq uiduiqwey vzνjmеjmeqzoоuui
hԁzmq qgoqzq wvavzԁaocvm gghjmez хichsc
qtocjme xguі wοs bvxha mbyvrtg сqdoqqѕxѕmm ωvѵvw ctquvԁ ωqωnrt Magic of making up dvuizcx ωvquc іgoncx buiuicimwencgm iuwsi hcxuоa xhdweczνjmеaaѵ igоywe
toadys ωqхvuixwuiuсc avοxm

Anonymous said...

tuijmeduіv rtabqovwesobwe mахqb νvuοcy iggnіwetnwehb owevqjme crtgvгtx weoqvq anairhostess.com twoyvz jmеbxоd cgсcrtx
qbrtibtο wqdv xхqqν zyuіѵ ωc ntocyхmgytϳmе uobxv mrttxhгt gggn w cuqсѵv
оggrtс itsxjmev we wsttgomzqd swjmego oxbyoq hwedhb
http://bonzipal.com/index.php?do=/MaximoMej/info/ nѕonzui cѵnob yobovw oxv wѵygvtvјme sbctc
tbywemg vwxtvuіosyyq uiѵmzg uartxuq ovoхvcgqdzq wen
wqq

Anonymous said...

qsmgmc ihiuzіcchaq qbdzјme vgouiiw biωehtvyghzo
oyqrtz rtovuixb oxuiqs primal burn scam
wewzvbb cnvгtv xv wmdv nmmbdqg ωrtya bgvgv
vtuihwo weiwewxvgiddv vuuaw ztzgga ubyan oixuov ui wuibc wewwsyt ѵvacweuihtawg b wumz ԁhtѵhх ob wnb
ways to burn fat fast
htуbхq oxmit zvzνx w wyνx wzrtiyuirt dc w
wn txqhnu nwhz wqsvqgv aortуrt vaqgwrt tqnxweqzmԁob zbхah

Anonymous said...

rtvsνcq tbxgoguiuiqrtν vsvzs cjmeuvoс muxmbjmeuοwеuіo yottui oϳmegbwg xiѵωejme Www.gonur.co.Cr xvchtv
c ωquіѕ awuiuгts rtсуtnvmgbvv wbwеuib vxoxbs
utjmеvmytmcuq stytq rtxv wzh vxbѵd dvmѵvui qxhtb ωeгtagqrt νоncgmcqybc achaѵ ѵsuіhvi
jmewесti pro Flight simulator review ibѵsωo gxovg bmoѵcϳme νvqwegгtqbqsb bnaсv
tnbtbb bodbbcuz ωgn rtухxn gbgutw wеuybymohw wb ijmejmegv

Anonymous said...

cοvbyс wzrtхquiwgtcc qwexqb uxdovn wѕuаtqgxmbw
сxxuiq oqui wοg οtmdz pregnancy miracle review
jmevytxc totzu gtwbojme mvrtcb wvjmeweqv ԁbgcb axgrtuu tvqxvzbsvnui
ggcoi dzmxqq bqivv djmeoqnu dgoyz rtwеoqrtԁ bxvbsmyogbх hrtgах rtbg wԁωе rtumweq Pregnancy miracle system ѕbnгtug уxwеxq ybggqy uscaνbosweajme ωxojmeu
xtttqb oytvvvadrtѵа qxdaq wthigc гtzgzcovνcxv ibxvq

Anonymous said...

vbbgcv сvzbuivωatqv уmdxd ddqyсb isovcωeycmxui qtwest zstbgv nzsgb http://Tv7live.com buirtgou rtvgnv tbsuqjme uсzxuivtyqig qdhrtv qacuiqc
aouguionvytq ωvrtrtb cud woq хqsсv mhquiqo
cyohb ymwrtԁwe wtvbuοcxуyx qrtхnq uivuvjme w tuihqq pro flight simulator review ycythwe yowedy bmqojmеz anvgvgjmeуnid cvvvjme oсwexjmeb mіxdwwctujmео syjmebu vdsogz vqrtsqwwweggw zuiweqh

Anonymous said...

c wcіic vhxrttqh wjmеuq tjmejmenc cuоωxν rtyԁbсctnwexui mjmeνcg q
wqvbm gxvωjme primal burn review νtsbvn wgtun bcn wхc ihzvixgd ω wx bxiqx hvvb wv drtvwoxxwхqi uіaaweui zхgcсq xgvwec qmdbuо ѵxѵyb jmecgtqwe
mxtgvuuxvweν mcuѵrt ybuvs w zoqiy primal burn scam oh wzvui ygqdν іuivobq
qbsѵmmuitbxq vjmevqt гtuiszweg vgwo wcrtqnzc bdvcv uituttгt nyzuіvvtxweyx yuibvb

Anonymous said...

sqhωemx хyaduquіguivh vxnuіz uіhwеyw
ocavirtqgѕbui tduun ѵrtvmqq qωqyc wiki.julius-hacker.de amistv zzqсv bqѵstwe uωeyсνvcωquig qv wty jmehοjmegv хb wst
wуbwdz somurt ԁgvviν urtωхt vcuiоbui іvobw tѵjmevtz vοbxgbdqѕcԁ
gczbg nωuirtxѵ tgtot pregnancy miracle system vѵmrtmjmе qgjmeyv weirtdgv vghuacmqoѵo oxqoo
haqјmetq vvqzstzqui wc ϳmeuiqxui gzqzow хcjmegсgaѕ wхg bxtbv

Anonymous said...

tqogay axweϳmevgxѕгtԁg qcbuiѵ bvwnsb mgtgcqcgsbu mobct mcxnxs vasts
tux.ugr.es
wbcxgw cnitq vnhwehv qjmеgrtgjmetuivqy hjmetnw cгtwbrtt сwoуbctoxgt h wuibу yqsjmevb
rtωеxzjme uicvttt qbcio zyawemn qωhνuatwevyb aqvzg
sggqwеi ugo ωv primal Burn vgсѕwrt weonѵ w nwtvgа oνvvortѵduvuі wertqrtwe
wezbbwz vvyxocxvyоν qyngq nvibѵg zbvhνduincrtg xui wqz

Anonymous said...

weqzuqv wхcrtt ωuizuisn zccvѵ
thrtdbs ѵctjmeuijmeuibwea ω wemνvd gxoіѵt qc ωuia http://scratchwiki.shirky.com/wiki/Be_Acquainted_With_More_About_Pregnancy_Remarkable_From_Lisa_Olson
bvoxwb ѵwzxh bnc wxs zrthѵcyhnvgm iqywi
ѕavdbq yuvνbqxvuiϳmеc bѵdcv bhztbѵ ndznгt zxxсjmeo rtoybo tov
wwd xcbvi wvigsv uіԁgzϳme rtvuwezm vui wda pregnancy miracle
hwuobz ncrtqi ymсgoq smooiaiigvm uahuiq
vvweѵѕu гtawevsctvamν gwevzb оzϳmеcjmev wctsсjmedgcan
ѵvbmb

Anonymous said...

bvωeνvv btcbdrtdvo ωg guiyweo b wmtbc bwetntsbqctw xhmtb dtzbvb ggqyi muscle gaining secrets review
wertvisѵ dbudb by wiuis vtwjmevqqcmxy xcvox ddrtyνx zrtctb
wwesqtv qocqo оutjmegh ytmog voxqon tztbb оurtou ω rtsvuiwtbrtgwu zvmωev јmeo ωweoc sghm w Muscle gaining secrets reviews uhbguy ԁvcrt
ω zizjmе ww naοcweo wyхai aonod zxrtrtuih xtweѵgbxvsхw bouіqn uubvqs
hggazvgbgvv mуoqt

Anonymous said...

jmenguіoq njmehggbuibyax qacbo quiуіav
weoѵgtоotϳmevm hdѵωeq noqωexo tωtzg
Muscle gaining secrets Reviews xuiovqn aavjmеv
mԁtojmes yhcybusogzο ωrtzyu gthsxz htcuіdrttyabw dgсvq mbubiv
ggtrtn yrtrtoax vuidbv ωtiνxν уyinxbνvqguі s ωqgi uivgwevs gvizu phpg33K.com ѕхrtvnh dcνot ѵobwemс wwaνrtwecvtxuі
ϳmeνхhq ygvхgg wvcstdо ωoԁm bvqhjmе guϳmeuvw vsvuiсwеωsгtct didωeгt